ISSN 1338-0389

Dôležité informácie o kolobežkách s pomocným motorčekom!

KR PZ Trenčín |MM| V rámci jedného príspevku sme pre vás spracovali všetky dôležité informácie o obľúbených kolobežkách s pomocným motorčekom.

Kategorizácia kolobežiek s pomocným motorčekom:
– Kolobežka s pomocným motorčekom je definovaná v § 32) vyhlášky MDaV SR č. 134/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov ako:
Kolobežka s pomocným motorčekom je nemotorové vozidlo zachovávajúce pôvodný charakter kolobežky, pričom
a) na pohon okrem ľudskej sily slúži aj elektrický pomocný motorček, ktorý neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km/h a
b) nie je vybavené sedadlom.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/134/20230201#paragraf-32.odsek-1

Ostatné vozidlá, či už vybavené sedadlom vyšším ako 540 mm (článok 2 ods. 2 písmeno k) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013) alebo tie, ktoré vyvinú za pomoci motorčeka rýchlosť vyššiu ako 25 km/h sa kategorizujú ako vozidlá kategórie L podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013. Takéto vozidlá musia byť opatrené tabuľkou s evidenčným číslom, prípadne od kategórie L1e-B musí byť vodič takéhoto vozidla držiteľom vodičského oprávnenia skupiny AM. V prípade ak vodič vedie takúto kolobežku môže mu byť uložená pokuta v správnom konaní až do výšky 800 € a trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá až do 3 rokov.

Skontrolujte si svoje kolobežky, aby ste predišli problémom so zákonom a jazdite zodpovedne.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...