ISSN 1338-0389

Dopravná nehodovosť na cestách v Trenčianskom kraj za obdobie I. polroka 2023

KR PZ Trenčín |MM|  V prvom polroku 2023 bol zaznamenaný pozitívny trend vývoja dopravnej nehodovosti na cestách v Trenčianskom kraji. Policajti zaznamenali celkom 374 dopravných nehôd, čo je o 147 dopravných nehôd menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Rovnako pozitívne sa vyvíjali aj následky dopravných nehôd, kde došlo poklesu počtu dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví osôb, poklesu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách, počtu ťažko a rovnako aj ľahko zranených osôb.

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne priebežne vyhodnocuje situáciu na cestách v Trenčianskom kraji, pripravuje sa na situácie, ktoré možno v nasledujúcom období očakávať a na základe analýz dopravnej nehodovosti a vlastných poznatkov prijímal a prijíma opatrenia na úseku dohľadu nad cestnou premávkou a dopravno-inžinierskej činnosti smerujúce k znižovaniu počtu dopravných nehôd, závažnosti ich následkov a celkovému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie na území Trenčianskeho kraja.

Pri vykonávaní dohľadu a odhaľovaní priestupkov v cestnej premávke je hlavný dôraz kladený na odhaľovanie priestupkov, ktoré sú častými príčinami dopravných nehôd s následkami na životoch a zdraví ich účastníkov ako napríklad rýchlosť jazdy, nevenovanie sa vedeniu vozidla a nesledovanie situácie v cestnej premávke a podobne.

Okrem bežného výkonu služby policajti Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne intenzívne spolupracujú s organizátormi rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v našom regióne tak, aby bol dopad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v súvislosti s konaním týchto podujatí čo najmenší.

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne rovnako úzko spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy a ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na zaistení bezpečnej a plynulej premávky v Trenčianskom kraji. Príkladom môže byť Slovenský červený kríž a Slovenské združenie výrobcov piva a sladu v súčinnosti, s ktorými bolo vykonaných niekoľko preventívnych akcií.

Na úseku preventívnej činnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne sa sústreďovali a zverejňovali informácie prostredníctvom webovej stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne alebo facebookovej stránky Polícia SR – Trenčiansky kraj o dopravnej nehodovosti, dopravných obmedzeniach a obchádzkových trasách, zmenách organizácie dopravy, športových podujatiach a výsledkoch dopravných akcií vykonaných v dohľade nad cestnou premávkou. Rovnako úzka bola spolupráca s oddelením komunikácie a prevencie KR PZ v Trenčíne pri vykonávaní besied a školení detí materských a základných škôl alebo seniorov.

A teraz trochu rečou čísiel:

Za obdobie od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023 došlo na cestách v Trenčianskom kraji k 374 dopravným nehodám (-147), z toho s následkom na živote alebo zdraví bolo 170 dopravných nehôd (-31). Pri dopravných nehodách bolo 7 osôb usmrtených (-5), 20 osôb bolo ťažko zranených (-17) a 191 osôb ľahko zranených (-25).

Z hľadiska skladby usmrtených osôb pri dopravných nehodách došlo k usmrteniu 3 vodičov osobného motorového vozidla, 2 chodcov, 1 cyklistu a 1 vodiča motocykla.

Tab. Prehľad základných ukazovateľov o dopravných nehodách podľa územnosprávneho členenia za obdobie od 01. 01. do 30. 06. 2023 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2022

 

 

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...