ISSN 1338-0389

Odporúčania Hasičského a záchranného zboru v súvislosti s obdobím žatevných prác

Prezídium HaZZ |MM|  Teplé a suché počasie ostatných dní prinieslo začiatok prvých žatevných prác v južných oblastiach Slovenska.

Žatevné práce a klimatické podmienky sú rizikovými faktormi pre vznik požiarov. Zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy, je definovaná ako činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Právne predpisy na úseku ochrany pred požiarmi určujú opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri uvedených činnostiach a ich dodržiavaním prispievate k predchádzaniu vzniku požiarov.
Prezídium Hasičského a záchranného zboru vyzýva v záujme predchádzania požiarov subjekty, vykonávajúce zber obilnín alebo zaisťujúce zber obilnín, aby dodržiavali nasledovné opatrenia:

➡️Uprednostňujte zber obilnín pri komunikáciách, železničných tratiach a skládkach odpadov;
➡️Odsúvajte pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach;
➡️Pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha, zabezpečte cisternu so stálou zásobou vody a traktor s pluhom pre ich okamžité použitie;
➡️Vybavte techniku na zber a stohovanie prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu a pri stohovaní zabezpečte na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l
➡️Dodržiavajte zákaz fajčenia pri zbere obilnín
➡️Udržiavajte výrobné zariadenia a stroje na zber a pozberovú úpravu obilnín v dobrom technickom stave a pravidelne z nich odstraňujte nánosy organického prachu, ktoré sú schopné sa vznietiť a šíriť požiar;
➡️Zabezpečujte dostatočným množstvom hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a skladovanie obilnín a objemových krmovín.

Dodržiavaním uvedených opatrení znížite riziko vzniku požiarov, ktoré môžu spôsobiť vysoké materiálne škody a ohroziť zdravie a životy ľudí a zvierat!

Foto: Ilustračné, HaZZ

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...