ISSN 1338-0389

Plán obnovy – ministerstvo vnútra vyhlásilo verejné obstarávanie na nákup stacionárnych radarov a kamier

MV SR |MM|  So zámerom zvyšovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyhlásilo ministerstvo vnútra verejné obstarávanie na nákup moderných technických prostriedkov na automatizované odhaľovanie niektorých dopravných priestupkov. Podmienky verejného obstarávania boli stanovené v spolupráci s Prezídiom PZ aj na základe prípravných trhových konzultácií s viac ako 20 potenciálnymi dodávateľmi zo Slovenska, Česka, Španielska či Poľska.

Predpokladaná hodnota zákazky je 72 707 922 € bez DPH.  Predmetom verejného obstarávania je realizácia projektu Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky

Verejné obstarávanie zahŕňa nákup, montáž a sprevádzkovanie 279 stacionárnych radarov a analytických kamier na automatizované odhaľovanie prekročenia maximálnej povolenej rýchlosti, prejazdu na červenú a nerešpektovanie značky STOP v predpokladanej hodnote 12 467 178,39 eur bez DPH.

Táto súčasť zákazky je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Predmet obstarávania zahŕňa aj iné nevyhnutné služby:  predovšetkým servis k informačným systémom a technickým zariadeniam, opcia na možný nákup ďalších meračov rýchlosti respektíve iných analytických kamier, poplatky za prenosy údajov.

Predmet zákazky zahŕňa overovanie, kalibráciu, prevádzku a servis týchto zariadení počas 8 rokov prevádzky v predpokladanej hodnote 6 949 352 € bez DPH. Dobudovanie softvérovej infraštruktúry pre spracovanie údajov zo stacionárnych radarov a kamier s cieľom automatizovať proces zisťovania priestupkov a penalizovania porušovateľov pravidiel cestnej premávky v predpokladanej hodnote 1 837 602 € bez DPH. Dobudovanie SW infraštruktúry je financované z Plánu obnovy a odolnosti SR. Počíta sa tiež so zabezpečením prevádzky, podpory a rozvoja uvedenej softvérovej infraštruktúry počas 8 rokov v predpokladanej hodnote 3 337 660 € bez DPH.

S cieľom budúceho rozširovania tejto infraštruktúry je predmetom zákazky aj opcia, teda možnosť nákupu ďalších 650 stacionárnych radarov a analytických kamier, vrátane ich následného overovania, prevádzky a servisu počas 8 rokov v celkovej predpokladanej hodnote 43 188 986 €  bez DPH. Verejné obstarávanie zahŕňa aj doplnkové tovary a služby ako realizácia dopravného značenia, či zabezpečenie konektivity zariadení.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...