ISSN 1338-0389

Preventívno-bezpečnostná akcia v Čadci

KR PZ Žilina |MM|  Na základe analýzy vývoja bezpečnostnej situácie na úseku verejného poriadku a na úseku ochrany mládeže pred alkoholizmom policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci vykonali  v uplynulých dňoch preventívno-bezpečnostnú akciu vo vytipovaných nočných zábavných podnikoch a v uliciach mesta Turzovka, okres Čadca.

Akcia bola zameraná najmä na dodržiavanie zákazu predaja a podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

Počas akcie policajti skontrolovali 18 mladistvých osôb a u štyroch z nich  zistili vykonanými dychovými skúškami požitie alkoholu. Ďalej boli zistené tri osoby, ktoré mali podať alkohol neplnoletým osobám.

Zistené protiprávne konanie bolo vyriešené uložením blokovej pokuty.

Všetky zistené prípady budú  oznámené príslušnému odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Akcie tohto druhu bude polícia v nepravidelných intervaloch vykonávať aj naďalej v pôsobnosti celého Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...