ISSN 1338-0389

Dreviny mu prekážali pri výstavbe chatky, tak ich vyrúbal. Teraz čelí obvineniu. 

Prezídium PZ SR  |MM|  Vyšetrovateľ oddelenia Trenčín odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK P PZ vzniesol obvinenie 39-ročnému M. D. z Považskej Bystrice za prečin porušovanie ochrany stromov a krov podľa § 306 Trestného zákona v súbehu s prečinom ohrozenie a poškodenie životného prostredia podľa § 300 Trestného zákona.

Obvinený muž v máji tohto roku vyrúbal bez príslušných povolení dreviny v k. ú. Prečín, v okrese Považská Bystrica. Tie sa nachádzali v 2. stupni ochrany prírody a krajiny na území Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy. Po ich výrube na tejto ploche začal neoprávnene stavať stavbu.

Spoločenská hodnota vyrúbaných celkovo 7 drevín (a to 4 ks slivky domácej (Prunus domestica), 1 ks jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), 1 ks javora poľného (Acer campestre) a 1 ks vŕby krehkej (Salix fragilis), ktoré sa nachádzali v chránenom vtáčom území Strážovské vrchy, ako aj na území regionálneho terestrického biokoridoru a zároveň v bezprostrednej blízkosti regionálneho hydrického biokoridoru Domanižanka, bola vyčíslená Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky na takmer 3.300,- eur.

Obvinený následne na pozemku v k. ú. Prečín, v rozpore s príslušnými právnymi predpismi a bez povolenia stavebného úradu a príslušného orgánu ochrany prírody vykonal vŕtacie práce. Do zeme vyvŕtal sedem dier, do ktorých vložil plastové potrubie slúžiace na vybetónovanie nosných pilierov. Jeho úmyslom bolo postaviť chatku.

Kto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prírody a krajiny vo väčšom rozsahu poškodí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Ak páchateľ neoprávnene postaví stavbu v chránenom území, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.  

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že výruby stromov a krov sú upravené právnymi predpismi a nie je možné ich vykonávať svojvoľne. V prípade porušenia právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva alebo právnych predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny protiprávnym výrubom stromov alebo krov alebo ich poškodením, sa osoba ktorá takto konala dopustí – v závislosti od rozsahu protiprávneho konania, priestupku, správneho deliktu alebo aj trestného činu.                                                             

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...