ISSN 1338-0389

Vytvoril skládku kuchynského a reštauračného odpadu, enviropolícia ho obvinila

Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ oddelenia Trenčín odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality NCODK Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie 44 ročnému mužovi V. J. z Banskej Bystrice za prečin neoprávnené nakladanie s odpadmi (§ 302 Trestného zákona).

Obvinený mal do apríla roku 2022, v obci Malá Lehôtka v okrese Prievidza, v budovách v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva protiprávne uložiť a ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom.

V rozpore s príslušnými právnymi predpismi a bez povolenia mal naviesť do areálu biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad o objeme 19 m3 a 140 litrov, ako aj jedlé oleje a tuky o objeme 1 250 litrov uložené v plastových nádobách a v kontajneri.

Podľa odborného vyjadrenia celkové náklady na zneškodnenie predmetného odpadu predstavujú viac ako 3 300 eur.

Polícia upozorňuje občanov a aj podnikateľskú verejnosť, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované, nakoľko takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti.

 

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...