ISSN 1338-0389

Zásahová činnosť jednotiek Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave za rok 2020

Odporúčame

Mestská polícia zabezpečila odvoz nájdeného náhrobného kameňa

Mestská polícia Sereď /  Včera sme obdržali oznam o náhrobnom kameni nachádzajúceho sa na Garbiarskej ul. Hliadka zistila, že...

Toto nie je fotomontáž, ale realita. Policajti PMJ razom prevoz ukončili – AKTUALIZOVANÉ

KR PZ Trnava |MM|  Vodiča zastavili na JV obchvate mesta Trnava a situáciu na mieste naďalej riešime. Už teraz...

Polícia pripomína pravidlá používania elektrických kolobežiek – VIDEO

KR PZ Trnava |MM| Polícia Trnavského kraja eviduje zvýšený počet sťažností od občanov týkajúcich sa jazdcov na elektrických kolobežkách....

KR HaZZ Trnava |MM| V roku 2020 vykonali jednotky KR HaZZ v Trnave do 31. decembra spolu 4 101 zásahov.

Z celkového počtu zásahov bol

 • 1006 (24,53 %) výjazdov k požiarom,
 • 1680 (40,97 %) výjazdov k technickým zásahom,
 • 972 (23,70 %) výjazdov k dopravným nehodám,
 • 443 (10,80 %) výjazdov k ekologickým zásahom.

 

Z týchto výjazdov bol

 • 835 v súvislosti s COVID-19 a
 • 43 planý poplach.

 

V porovnaní s rokom 2019 stúpal počet zásahov o 552 (15,55 %), pričom počet výjazdov

 • k požiarom sa znížil o 145 (12,60 %),
 • k technickým zásahom sa zvýšil o 529 (45,96 %),
 • k dopravným nehodám sa znížil o 207 (17,56 %),
 • k ekologickým zásahom sa zvýšil o 375 (551,47 %).

 

Z podrobnejšej analýzy zásahovej činnosti KR HaZZ v Trnave podľa mesiaca, dňa a času zásahu možno konštatovať, že v roku 2020

 • maximum zásahovej činnosti bolo zaznamenané v
  • mesiaci apríl (482 výjazdov),
  • dňa v piatok (634 výjazdov),
  • čase od 08. do 09. hodiny (305),
 • najmenej zásahov bolo zaznamenaných v
  • mesiaci január (226),
  • dňa v nedeľu (527),
  • čase od 03. do 04. hodiny (36).

 

Najväčší počet výjazdov v roku 2020 bol zaznamenaný

 • k požiarom
  • pri požiaroch vonkajšieho prostredia (512) a
  • pri požiaroch budov (275),
 • k technickým zásahom
  • pri servisných činnostiach pri COVID-19 (497) a
  • pri záchrane (375).

 

Pri dopravných nehodách v roku 2020 bolo:

 • usmrtených 28 osôb (nárast o 3 oproti roku 2019),
 • zranených 673 osôb (pokles o 153 oproti roku 2019) a
 • zachránených 1 261 osôb (pokles o 346 oproti roku 2019).

 

Jednotky KR HaZZ v Trnave vykonali v roku 2020 spolu:

 • 1 taktické cvičenie a
 • 132 previerkových cvičení.

 

– – –

Vyhodnotenie činností na úseku požiarnej prevencie za rok 2020 v Trnavskom kraji

V roku 2020 vykonali príslušníci oddelení  požiarnej prevencie okresných riaditeľstiev HaZZ v Trnavskom kraji spolu 517 protipožiarnych kontrol v právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch.  Počet protipožiarnych kontrol oproti roku 2019 klesol  z dôvodov mimoriadnej situácie, súvisiacej s COVID 19.

Pri kontrolách prevažovali technické nedostatky, čo potvrdzuje zameranie kontrolnej činnosti najmä na technické zariadenia, stavebnú bezpečnosť objektov, skladovanie, manipuláciu s horľavými látkami, horľavými kvapalinami a pod. Najčastejšie nedostatky boli zistené v nezabezpečovaní kontroly prenosných hasiacich prístrojov a ďalších požiarnych a požiarnotechnických zariadení vrátane požiarnych vodovodov, nedodržiavania trvalého prístupu k týmto zariadeniam , v horľavých kvapalinách a plynoch najmä nedostatky pri skladovaní týchto horľavých látok a nedodržiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii protipožiarnej bezpečnosti stavieb určených na skladovanie horľavých kvapalín.

Okrem protipožiarnych kontrol vykonávali okresné riaditeľstvá  v r. 2020 aj kontroly obcí vo veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.

Za porušovanie povinností, ktoré vyplývajú z predpisov o ochrane pred požiarmi podľa § 59 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov uložili príslušníci OR HaZZ  Trnavského kraja za  rok 2020 spolu 13 pokút v celkovej sume 9.650 Eur.  Najviac pokút uložilo OR HaZZ v Dunajskej Strede – 6x  v celkovej sume 3 700 Eur.

V Trnavskom kraji boli v roku 2020 riešené 3x priestupky fyzických osôb ( 2x OR HaZZ Senica a 1x OR HaZZ Piešťany). Boli riešené štyri rozkazné konania na OR HaZZ v Trnavskom kraji v sume 280 eur. V blokovom konaní bolo uložených 24 blokových pokút v celkovej sume 370 Eur.

Inštitt zastavenia prevádzky nebol v roku 2020 v Trnavskom kraji uplatnený,  jeden krát bol uplatnený inštitút vylúčenia veci z používania( OR HaZZ Senica).

Neoddeliteľnou súčasťou práce oddelení požiarnej prevencie v Trnavskom kraji je aj posudzovanie a vyjadrovanie sa ku projektovým dokumentáciám k územnému a stavebnému konaniu a účasť na kolaudáciách stavieb. V r. 2020 bolo vydaných v Trnavskom kraji  spolu 2670 vyjadrení k územnému, stavebnému a kolaudačnému konaniu, čo je počet na úrovni roka 2019.

Dôležitou súčasťou  práce oddelení požiarnej prevencie je aj preventívno výchovná činnosť na úseku ochrany pred požiarmi.  V roku 2020 boli priebežne vykonávané ukážky hasičskej techniky spojené s besedami pre deti zo základných a stredných škôl (samozrejme v období roka , keď to bolo možné v súvislosti s mimoriadnou situáciou),  boli zverejňované články v regionálnej a celoslovenskej tlači. Pri príležitosti sezónnych akcií, ako napríklad ochrana lesov pred požiarmi boli spracované a odvysielané pre mestá a obce Trnavského kraja rozhlasové relácie v mestských a obecných rozhlasoch.

V roku 2021, podobne ako aj v roku 2020 budeme v Trnavskom kraji klásť dôraz v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru na protipožiarne kontroly zamerané na školstvo ako jednu z oblastí ekonomických činností. Protipožiarne kontroly budú vykonávané v stavbách spadajúcich pod zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Protipožiarne kontroly budú vykonávané počas celého roka 2021 okrem obdobia školských prázdnin. 

 

Prílohy : požiarovosť

Zásahová činnosť jednotiek KR HaZZ v Trnave za rok 2020-1

 

Pridať komentár

Zadajte svoj komentár!
Zadajte vaše meno

Novinky

Toto nie je fotomontáž, ale realita. Policajti PMJ razom prevoz ukončili – AKTUALIZOVANÉ

KR PZ Trnava |MM|  Vodiča zastavili na JV obchvate mesta Trnava a situáciu na mieste naďalej riešime. Už teraz je ale zrejmé, že vodič...

Polícia pripomína pravidlá používania elektrických kolobežiek – VIDEO

KR PZ Trnava |MM| Polícia Trnavského kraja eviduje zvýšený počet sťažností od občanov týkajúcich sa jazdcov na elektrických kolobežkách. Najviac sťažností sa týka arogantnej...

Protipandemická kontrola na hraniciach odhalila nelegálnu migráciu a prevádzačstvo

Prezídium PZ SR |MM|   Napriek uvoľňovaniu opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19, policajti naďalej kontrolujú dodržiavanie opatrení. V utorok (11.05.2021) boli policajti z bratislavského...

12. máj je Medzinárodný deň zdravotných sestier

FN Trnava |MM| Ďakujeme našim zdravotným sestrám za ich každodennú starostlivosť a obetavosť. Ste srdcom našej nemocnice. Vďaku vyjadril aj riaditeľ Fakultnej nemocnice Trnava Vladislav...

Ďalšie články